بازدید ها

افزایش خدمات در آرامستان موجب افزایش رضایت شهروندان می شود


رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به پیگیری مستمر اعضای شورای شهر از پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی شهر، گفت: بر اساس دغدغه اعضای شورای شهر در خصوص تسریع و انجام به موقع پروژه های عمرانی شهر، برنامه منظم و مستمر بازدید از این پروژه ها در دستور کار است که بر اساس این برنامه زمان بندی ، روند اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژه ها بررسی می شود.

حضور اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس در آیین افتتاح تقاطع غیر هم سطح قدس