روابط عمومی

سمیرا دهقانی

گرافیک ، سمعی بصری و IT

.

علی قاسمی زاده 

عکاس و کارشناس روابط عمومی

.

سمانه کمالی

کارشناس خبر شورا