برنامه ریزی.بودجه وتحول اداری

جلسه کمیسیون برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری شورای اسلامی شهر بندرعباس

جلسه کمیسیون برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری شورای اسلامی شهر بندرعباس 

جلسه کمیسیون برنامه ريزی،  بودجه و تحول اداری شورای اسلامی شهر بندرعباس در محل سالن جلسات شورا برگزار شد.

جلسه کمیسیون برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری شورای اسلامی شهر بندرعباس با دستور کار :