نظارت.ارزیابی و حقوقی

جلسه کمیسیون نظارت ، ارزیابی و حقوقی شورای اسلامی شهر بندرعباس

جلسه کمیسیون نظارت ، ارزیابی و حقوقی شورای اسلامی شهر بندرعباس

نشست تخصصی كميسيون حقوقی شورای شهر بندرعباس با اساتيد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی